คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

คำปฏิญาณ

 

หมายถึง  การให้คำมั่นสัญญากับตนเองว่า  จะประพฤติปฏิบัติตามคำพูดที่กล่าวไว้ทุกประการ  ด้วยความสุจริตใจ

กฎ

 

หมายถึง  ข้อกำหนดหรือแนวทางที่ถูกตั้งขึ้นหรือเขียนขึ้นมา  เมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติ  แล้วเป็นการสร้างนิสัยที่ดีแก่ตนเองและส่วนรวม

คติพจน์

 

หมายถึง  ถ้อยคำหรือข้อความหรือคำพูดที่เป็นคติสอนให้คนเราได้ยึดถือและ ปฏิบัติเพื่อตนเองและส่วนรวม

 

 

 

คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

 

 

 

ข้าสัญญาว่า.

 

1.  ข้าจะจงรักภักดี  ต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

 

2.  ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

 

 

นายศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :