บีดจ์แสดงคุณวุฒิ

 

ก็เป็นเรื่องที่นำมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมาซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นความไม่ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจก็ได้ก็ขอเอามาเล่า

สู่กันฟังนะครับเผื่อว่าบางท่านไม่รู้ก็อาจจะได้ทำให้มันถูกต้องจะดีกว่านะครับ

 

1.ความเชื่อที่ผิดๆในเรื่องที่ว่าใครมีคุณวุฒิที่น้อยกว่าต้องรีบเคารพผู้ที่มีคุณวุฒิที่มากกว่าทันทีนั้นก็จะเป็นความเชื่อหรือ

ถูกสั่งสอนมาไม่ชัดเจนแต่ความเป็นจริงนั้นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ควรทำครับแต่ลูกเสือทุกคนนั้นเป็นพี่น้องในคณะลูกเสือแห่งโลกก็ควร

ปฏิบัติคือใครเห็นพี่น้องลูกเสือคนอื่นก่อนก็ควรแสดงการทักทายและแสดงความเคารพด้วยการวันทยหัตถ์ก่อนซึ่งท่านผู้กำกับลูกเสือควรจะทำเป็นแบบอย่าง

ให้กับลูกเสือของตน ผมพบท่านผู้ใหญ่ในกิจการลูกเสือหลายท่านในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกเวลาท่านเดินผ่านคนอื่นท่านก็จะทักทายด้วย

การกล่าวสวัสดีและทำความเคารพด้วยการวันทยหัตถ์ก่อนทุกครั้ง (ก็เป็นแบบอย่างให้กับคระวิทยากรได้เป็นอย่างดี)จนทำให้เราในฐานะที่เป็นเด็กต้องรีบทำ

การทักทายและทำความเคารพท่านก่อนที่ท่านจะทักทายเราก่อน เพื่อแสดงความเป็นผู้มีมารยาทเรียบร้อยและแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่อีกด้วย

 

2.ความเชื่อที่ผิดๆในเรื่องการมีคุณวุฒิทางลูกเสือสูงๆ มักจะต้องไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่นที่มีวุฒิทางลูกเสือที่น้อยกว่า

ครั้งหนึ่งในคราวที่ผมได้รับโอกาสได้ร่วมงานกับท่านรองศาสตราจารย์ไพรัช  พันธุชาตรี (ขออนุญาตเอ่ยชื่อของท่านด้วยความเคารพ)ท่านกล่าวปราศรัย

ในตอนเช้าวันหนึ่งในการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับ 4 ท่อน ท่านกล่าวว่าการที่คนเราจะทำงานไม่ว่าทุกๆเรื่องนั้นให้สำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพนั้น

จะมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ

 

-มีครูที่ดี

 

-มีเพื่อน(ร่วมงาน)ที่ดี

 

-มีน้อง(ร่วมงาน) ที่ดี

 

ก็คงจะไม่ต้องอธิบายมากมายว่าจะต้องรู้ว่าดีอย่างไรหากทุกคนในที่กล่าวมานั้นหากไม่ให้ความร่วมมือการยอมรับซึ่งกัน

และกัน รู้บทบาทหน้าที่ของตนก็จะทำให้งานนั้สำเร็จและมีความสุขทุกคน โดยทรรศนะส่วนตัวของผมนั้นมีความเชื่อว่าการที่คนเรามีวุฒิทางลูกเสือสูงๆนั้น

จะต้องรับผิดชอบงานให้มากขึ้นและต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีๆให้กับวิทยากรรุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมงานต่อไป

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน  :  นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)
ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :