ข้อควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการประกอบพิธีสำคัญทางลูกเสือ

 

 

 

หลายครั้งที่เคยพบเห็นในสื่อที่หลายๆกองลูกเสือได้ทำพิธีวันสำคัญทางลูกเสือนั้นจะมีภาพต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กอง

ลูกเสือของตนอาจจะเป็นความไม่ตั้งใจหรือคนนำเสนอไม่เข้าใจข้อบังคับหรือระเบียบแบบแผนต่างๆที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติก็มักจะนำเสนอออกมาดังภาพ

ที่ปรากฏซึ่งผมไม่ได้มีเจตนาในการลบหลู่หรือให้ร้ายแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นข้อควรระมัดระวังสำหรับพี่น้องผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่จะทำให้ภาพลักษณ์

ในกองลูกเสือของตนนั้นปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบแบบแผนต่างๆที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติครับ

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :