การบังคับบัญชาสมาชิกภายในหมู่(ลูกหมู่)ของนายหมู่เมื่อเข้าฐาน

 

หลายๆครั้งที่ผมได้สัมผัสกับการฝึกอบรม, การอยู่ค่ายพักแรมมักจะมีการเข้าฐานที่มี 2 หมู่ขึ้นไปก็มักจะพบการรายงาน

การเข้าฐานที่ท่านผู้กำกับลูกเสือมักจะให้ลูกเสือรายงานการเข้าฐานเป็นกองแล้วให้ตัวแทนนายหมู่(ส่วนมากจะเป็นหมู่แรก) สั่ง "กองผสม ตรง, วันทยาวุธ

กองผสมพร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ"

 

ซึ่งความเป็นจริงในแต่ละหมู่จะมีนายหมู่เป็นผู้บังคับบัญชาสมาชิกของหมู่ ดังนั้นก็ควรรายงานทีละหมู่ ดังนี้

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นหมู่นเรศวร นายหมู่สั่ง "หมู่นเรศวร ตรง, วันทยา-วุธ ,หมู่นเรศวรพร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ" หมู่ต่อๆไปก็รายงานทีละหมู่จนกว่า

จะครบทุกหมู่

 

ส่วนการรายงานการออกฐานก็จะรายงานทีละหมู่เช่นกัน

หมายเหตุ การก้าวไปข้างหน้าเพื่อรายงานก็ให้ก้าวไปข้างหน้า (ตรงๆ) ไม่ต้องเฉียงออกมาด้านข้างแล้วรายงาน

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ