การแปลความหมายของคำปฏิญาณของลูกเสือของลูกเสือสำรอง

 

 

    จากคำปฏิญาณข้อที่  1  “ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  หมายถึง  ลูกเสือสำรอง  ต้องเคารพ  ยึดมั่น  และเทิดทูนไว้ชั่วชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

โดยประพฤติและปฏิบัติ  ตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ

ด้วยความเคารพสักการะ  ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น  พร้อมด้วย  การเทิดทูนพระมหากษัตริย์  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  และจะปกป้องสถาบันทั้ง  3  นี้  โดยยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตตามโอกาสอันพึงกระทำได้

       หน้าที่ต่อชาติ  ลูกเสือสำรองจะต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของบ้านเมือง  มีความสำนึกในการหวงแหนชาติ  และป้องกันชาติ  ลูกเสือสำรองจะช่วยเหลือชาติได้ด้วยการรักษาสมบัติของชาติ  ไม่ทำลายสาธารณสมบัติหรือสาธารณสถานที่ใช้ร่วมกัน  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย

     หน้าที่ต่อศาสนา  ทุกศาสนามีความมุ่งหมายสอนให้เป็นคนดี  โดยละเว้นอบายมุขและความชั่วทั้งปวง  กระทำแต่ความดี  รู้จักเคารพสักการะปฏิบัติศาสนกิจตามจารีตประเพณี  ฉะนั้นลูกเสือสำรองจะต้องรู้จักสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเป็นประจำทุกคืน  และทุกครั้งที่มีการเปิดประชุมกอง  ขณะสวดมนต์และสงบนิ่งจะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และระลึกถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน

    หน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์  ลูกเสือสำรองทุกคนต้องสามารถร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์  ได้ถูกต้องเพราะพระองค์ทรงเป็นพระประมุขของชาติ  และพระประมุขของคณะลูกเสือไทย  เป็นที่รวมแห่งความรัก  ความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ  และลูกเสือสำรองควรสนใจพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงอุทิศให้แก่ประเทศชาติ  ทรงเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งในการเสียสละ  และความสุขส่วนพระองค์  เพื่อบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ปวงชน

    จากคำปฏิญาณข้อที่  2  ที่ว่า  ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน  หมายถึง  ลูกเสือสำรองจะยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสำรองโดยเคร่งครัด  พร้อมกับจะช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาสทุกวัน  โดยจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของลูกเสือ  จะไม่กระทำสิ่งใด ๆ  ที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกิจการลูกเสือ  และพร้อมที่จะหาโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน  ละช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ที่บ้านและชุมชนทุกวัน  ฯลฯ  โดยไม่ต้องการรับรางวัลหรือสิ่งตอบแทน

 

นายศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :