การแปลความหมายกฎลูกเสือสำรอง

จากกฎของลูกเสือสำรอง  ข้อที่  1  “ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่”  หมายถึง  ลูกเสือสำรองทำตนเป็นผู้ตามที่ดี

 

                   ลูกเสือรุ่นพี่  หมายถึง  บุคคลใดก็ตามที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการลูกเสือ  และเป็นที่เคารพนับถือของตัวลูกเสือ  เช่น  นายหมู่  ครู-อาจารย์  ลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  และวิสามัญ  ญาติ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ฯลฯ  ลูกเสือสำรองจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม  โดยยอมรับว่าจะเป็นผู้ตามที่ดี

 

จากกฎของลูกเสือสำรองข้อที่  2  ที่ว่า  “ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง”  ลูกเสือสำรองจะต้องรู้จักบังคับใจตนเอง  มีระเบียบวินัย  และไม่กระทำการใด ๆ  ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย  แก่ตนเองและกิจการลูกเสือได้

 

 

นายศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :