วิธีการและกิจกรรมที่ทำให้ลูกเสือสำรองปฏิบัติตามคำปฏิญาณ

1.  ปฏิบัติตนตามกฎหมายบ้านเมือง

2.  รักหวงแหนชาติป้องกันชาติ

3.  ไม่ทำลายสาธารณประโยชน์และสาธารณสถานอันเป็นสมบัติของชาติ

4.  ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5.  ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีได้อย่างถูกต้อง

6.  ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีจะต้องหยุด  ยืนตรง

7.  ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระสงฆ์

8.  ไปร่วมทำบุญทำทานในวันสำคัญทางศาสนา

9.  ไม่ฆ่าสัตว์  ไม่ลักทรัพย์  ไม่พูดปด

10.  พยายามทำความดี  ละเว้นกระทำชั่ว

11.  ประพฤติตนเรียบร้อยอยู่เสมอ

12.  ยืนตรงถวายความเคารพเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จผ่าน

13.  เฝ้าดูแลถวายความอารักขา  ความปลอดภัยแก่พระองค์ท่าน

14.  ละเว้นการกระทำใด ๆ  ที่ทำให้เป็นเครื่องรำคาญพระองค์ด้วย

15.  มีความอดกลั้น  อดทน  เมื่ออยู่ในพิธีการต่าง ๆ

 

 

 

วิธีการและกิจกรรมที่ทำให้ลูกเสือปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

1.  เคารพเชื่อฟังคำสั่งนายหมู่,  ผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

2.  เป็นผู้ตามที่ดี

3.  รู้จักบังคับใจตนเอง

4.  มีระเบียบวินัย

 

นายศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :