พิธีการพิเศษของลูกเสือสำรอง

พิธีการพิเศษ  คือ  พิธีที่ไม่ได้มีการปฏิบัติเป็นประจำ  แต่อาจปฏิบัติในโอกาสพิเศษเป็นครั้งคราว  เมื่อถึงกำหนดเวลา  ได้แก่ 

                     2.1  พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง  หรือ  เรียกว่าพิธีปฏิญาณตน  หรือพิธีต้อนรับลูกเสือใหม่ 

วิธีการปฏิบัติมี  2  วิธี  คือ 

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง

ก.  มีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว

                     (1)  กองลูกเสือสำรองทำรูปวงกลมใหญ่

                     (2)  หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองแล้ว  กับเครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดกระเป๋าเสื้ออยู่ที่ผู้กำกับ

                     (3)  ธงประจำกอง  (ถ้ามี)  ให้รองผู้กำกับถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม

                     (4)  ลูกเสือใหม่อยู่นอกวงกลม  (แต่งเครื่องแบบครบ  เว้นแต่เครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดกระเป๋าเสื้อกับหมวกอยู่ที่ผู้กำกับ  ด้านหลังของหมู่ที่ตนจะเข้าไปอยู่

                     (5)  ผู้กำกับเรียกลูกเสือใหม่เข้ามาในวงกลม  หน้าผู้กำกับ    (หากหลายคนให้เข้าแถวหน้ากระดาน)

                    (6)  ผู้กำกับสอบถามลูกเสือใหม่ 

                    (7)  ผู้กำกับมอบเครื่องหมายลูกเสือสำรองสำหรับติดกระเป๋า  และมอบหมวกให้ลูกเสือรับมาสวมเอง  ลูกเสือสำรองทำวันทยหัตถ์และลดมือลง  แล้วสัมผัสมือกับผู้กำกับ

                    (8)  เสร็จแล้วลูกเสือใหม่ทำกลับหลังหัน  ทำความเคารพลูกเสือเก่าด้วยท่าวันทยหัตถ์  ลูกเสือเก่ารับการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์เช่นกัน  แล้วลดมือลงพร้อมกัน  (โดยไม่ต้องสั่ง)

                     (9)  ผู้กำกับสั่งลูกเสือใหม่เข้าประจำหมู่  โดยสั่งว่า  “ลูกเสือใหม่เข้าประจำหมู่ – วิ่ง”  ลูกเสือใหม่วิ่งเข้าประจำหมู่ของตน  (ซึ่งจัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว)

                   (10)  เสร็จสิ้นด้วยการทำแกรนด์ฮาวล์

 

ข.  ยังไม่มีกองลูกเสือ(เป็นการตั้งกองขึ้นใหม่)

                     (1)  ลูกเสือใหม่ทั้งหมดเข้าแถวเป็นแถวตอนหมู่หน้าผู้กำกับ       แต่งเครื่องแบบครบเว้นแต่เครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดกระเป๋าเสื้อกับหมวกอยู่ที่ผู้กำกับ

                     (2)  หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองแล้ว  กับเครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดกระเป๋าเสื้ออยู่ที่ผู้กำกับ

                     (3)  ธงประจำกอง  (ถ้ามี)  ให้รองผู้กำกับถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม

                     (4)  ผู้กำกับเรียกลูกเสือใหม่ออกมายืนหน้าผู้กำกับครั้งละหมู่โดยออกคำสั่งว่า  “หมู่สี...”  ให้หมู่สีนั้นออกมายืนเป็นแถวหน้ากระดาน

                     (5)  ผู้กำกับสอบถามลูกเสือใหม่  (เหมือนอย่างมีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว)

                     (6)  เมื่อผู้กำกับหรือประธานมอบเครื่องหมายและหมวกและสัมผัสมือกับลูกเสือใหม่แล้ว  ให้ลูกเสือใหม่ไปเข้าแถวเตรียมเป็นรูปวงกลม  (หมายความว่าเมื่อทุกหมู่เข้าแถวเรียบร้อยแล้ว  จะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบผู้กำกับ)  โดยออกคำสั่งว่า  “ลูกเสือใหม่เข้าประจำที่ – วิ่ง”  ลูกเสือใหม่วิ่งไปเข้าที่ของตน  (ซึ่งผู้กำกับนัดหมายไว้ก่อนแล้ว)

                     (7)  เสร็จสิ้นด้วยการทำแกรนด์ฮาวล์

หมายเหตุ 

                     1.  ขณะที่ลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าผู้กำกับนั้น 

                       1.1 ผู้กำกับทำวันทยหัตถ์รับ  (2  นิ้ว) 

                       1.2 ส่วนรองผู้กำกับหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ  แสดงรหัสลูกเสือ  (3  นิ้ว) 

                       1.3 ลูกเสือผู้ใดได้กระทำพิธีปฏิญาณตนแล้ว  ขณะที่ลูกเสือใหม่กล่าวคำปฏิญาณนั้น  ต้องทำวันทยหัตถ์ด้วย 

                        1.4 ลูกเสือผู้ใดยังไม่ได้ปฏิญาณตน  ไม่ต้องทำคงยืนตรงเฉย ๆ 

                     2.  การสั่งแถวแยก  หมายความว่า  แยกไปเรียนวิชาอื่นก่อนให้สั่งว่า  “แพ็ค-แยก”  ลูกเสือทำขวาหันแล้วแยกไป

                     3.  การสั่งให้เลิกแถว  หมายความว่า  เลิกจากการเรียนแล้วหรือปิดการประชุม  ให้สั่งว่า  “แพ๊ค-เลิก”  ลูกเสือทำวันทยหัตถ์แล้วขวาหันเลิกแถวไป

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :