พิธีประดับดาวดวงที่  1 

ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

                (1)  กองลูกเสือสำรองทำรูปวงกลมใหญ่

                (2)  ผู้กำกับลูกเสือสำรองอยู่กลางวงกลม  มีรองผู้กำกับยืนอยู่นอกวงกลมหลังผู้กำกับ

                (3)  หมวกที่ติดดาวดวงที่  1  แล้ว  อยู่ที่ผู้กำกับ

                (4)  ผู้กำกับประกาศให้กองรู้ว่าจะกระทำพิธีประดับดาวดวงที่  1 

                (5)  ผู้กำกับเรียกลูกเสือที่จะได้ดาวดวงที่  1  มายืนหน้าผู้กำกับ  (ซึ่งขณะนั้นต่างก็ยืนอยู่ในหมู่ของตน)

                (6)  ผู้กำกับอธิบายความหมายของดาวดวงที่  1  ให้ลูกเสือที่จะได้รับทราบแล้วสั่งสอน

                (7)  ผู้กำกับมอบหมวกให้ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเอง  แล้วทำวันทยหัตถ์ผู้กำกับ

                (8)  ผู้กำกับแสดงความยินดีด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ

                (9)  ลูกเสือที่ได้รับทำกลับหลังหัน วิ่งเข้าประจำหมู่ของตน 

               (10)  ลูกเสือในหมู่ของตน  (เฉพาะในหมู่ที่ลูกเสือได้ดาวเท่านั้น)  ต่างก็มาแสดงความยินดีด้วยการสัมผัสมือ  เสร็จพิธี  ไม่มีแกรนด์ฮาวล์

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :