การประดับสายสะพายเครื่องหมายวิชาพิเศษตามกฎกระทรวง (.. 2492)

ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.. 2490 ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ

ข้อ 23 เครื่องหมายวิชาพิเศษ สำหรับลูกเสือให้ประดับกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือ โดยเย็บติดกับแขนเสื้อข้างขวา ตรงกึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอก ให้ติดเรียงกันเป็นแถวตามแนวนอน และในแถวหนึ่งๆ ให้ติดได้อย่างมากแถวละ 3 อัน ถ้ามีมากกว่า 3 อันให้ประดับเป็นอีกแถวหนึ่ง โดยนัยเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว แต่ไม่เกินกว่า 3 แถว เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายอันหนึ่ง ๆ ห่างกันประมาณ 1 .. ลูกเสือผู้ใดมีความรู้ ความ สามารถ ในวิชาพิเศษสำหรับลูกเสือเกินกว่า 9 วิชา ให้มีแถบสายสะพายแพรต่วนสีทอง หรือแถบสักหลาดสีเหลืองกว้าง 10 .. ที่ขอบแถบทั้งสองข้างกว้างข้างละ 1 .. เป็นสีขาบ สะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา บนแถบปักเป็นเครื่องหมายวิชาพิเศษ

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ