การสำรวจตัวเองมีข้อความดังต่อไปนี้

. เมื่อเรามีอายุมากขึ้น วันเวลาก็ยิ่งผ่านไปเร็วขึ้น เมื่อคิดดูจะเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นมากและในไม่ช้าก็จะสิ้นสุดลง ลูกเสือวิสามัญจึงควรถามตนเองว่า

 

- ฉันได้ใช้เวลาในชีวิตของฉันให้เป็นประโยชน์สมกับที่ได้เกิดมาแล้วหรือ

 

- ฉันได้ปล่อยเวลาให้หมดไปโดยไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์เลยหรือ

 

- ฉันกำลังทำงานอะไรอยู่ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยหรือ

 

- ฉันเสาะแสวงหาความเพลิดเพลินหรือหาเงินหรือหาหนทางก้าวหน้าให้แก่ตนเองมากเกินไปโดยมิได้พยายามช่วยเหลือผู้อื่นหรือ

 

- ฉันเคยทำร้ายหรือทำให้ใครเดือดร้อนบ้างหรือไม่ ฉันทำอะไรเพื่อแก้ไขสิ่งที่ฉันผิดไปแล้วได้บ้าง

 

- ฉันเคยช่วยเหลือใครบ้างในชีวิตของฉัน มีใครอีกหรือไม่ที่ฉันจะช่วยได้

. คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือ “บริการ” ฉะนั้นถ้าได้เข้าร่วมเป็นลูกเสือวิสามัญก็คงจะได้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมและทำงานเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ซึ่งถ้าฉันมิได้เป็นลูกเสือวิสามัญ ก็จะไม่มีโอกาสเช่นนั้น ลูกเสือวิสามัญจึงควรถามตนเองว่า

 

- ฉันเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญเพื่อความสนุกสนานที่จะได้เท่านั้นหรือ

 

- ฉันตั้งใจจะบริการโดยการเสียสละอย่างจริงใจหรือไม

 

- ฉันเข้าใจความหมายของคำว่า “บริการ” อย่างไร

 

- ฉันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในงาน แผนงานหรือกระทำการใด ๆ ของฉันบ้างหรือไม่

 

- บริการอะไรที่ฉันทำได้อย่างดีที่สุด ที่บ้าน ที่ทำงาน และในเวลาว่างของฉัน

. บริการ ไม่ใช่เรื่องของเวลาว่างเท่านั้น บริการควรเป็นทัศนคติแห่งชีวิต ซึ่งมีช่องทางที่จะแสดงออกมาด้วยความสมัครใจของเราเอง เราไม่ได้ทำงานเพื่อนายจ้างใด ๆ ที่เราให้บริการเพราะเรามีจิตใจสูง การกระทำเช่นนี้แสดงว่าเราเป็นลูกผู้ชาย เนื่องจากความสำเร็จการให้บริการย่อมแล้วแต่นิสัยใจคอของเราเองเป็นสำคัญ ฉะนั้นจึงต้องบังคับตนเองให้อยู่ในวินัยเพื่อว่าเราจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

 

- ฉันจะเพียรพยายามที่จะละหรือจะเลิกนิสัยชั่วทั้งหลายที่ได้มีมาแต่ก่อนแล้วหรือ

 

- อะไรเป็นจุดอ่อนในนิสัยใจคอของฉันบ้าง

 

- ฉันมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อครอบครัว ผู้บังคับบัญชา ผู้น้อย กระบวนการลูกเสือ เพื่อนของฉัน และตัวของฉันเองหรือไม่

 

- ฉันเป็นผู้มีเกียรติ มีสัจจะ และเชื่อถือได้จริงหรือ

 

- ฉันมีใจหนักแน่น ร่าเริง และมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นหรือ

 

- ฉันมีสติ และประพฤติชอบด้วยกายวาจา ใจ หรือ

 

- ฉันมีมานะ อดทน ที่จะยืนหยัดในเมื่อโชคไม่เข้าข้างฉัน หรือ

 

- ฉันเป็นตัวของฉันเอง หรือฉันยอมเอาให้ผู้อื่นชักจูงไป

 

- ถ้าฉันมีใจเข้มแข็งพอจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเย้ายวนต่าง ๆ เช่น การพนัน สุรา นารี หรือ

 

- ถ้าฉันมีข้อบกพร่องในสิ่งเหล่านี้ประการใด ฉันจะตกลงใจ ณ บัดนี้หรือไม่ว่า ฉันจะทำตัวให้ดีที่สุดที่จะแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น และสลัดให้สิ้นไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้มีกำลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างลูกผู้ชายสมเป็นพลเมือง และเพื่อเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองสืบไป

 

 

 

ที่มา : สารานุกรมลูกเสือเล่มที่ 2

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ