คุณประโยชน์ของพิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ

 

1.เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

 

2.เพื่อเพิ่มความมั่นใจ มุ่งมั่น เจตคติที่ดี ในการประพฤติ ปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือ

 

3.เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ และเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม

 

4.เพื่อสามารถวิเคราะห์ และหาแนวทางในการช่วยผู้อื่น ช่วยชุมชน สิ่งแวดล้อม ช่วยชาติบ้านเมือง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

5.เพื่อพัฒนาความสามารถ และสมรรถนะเฉพาะตัวสู่ความเป็นเลิศ

 

6.เพื่อสำรวจตัวเองถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ผ่านมา และหาวิธีแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

 

ที่มา : สารานุกรมลูกเสือเล่มที่ 2

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ