วิธีฝึกอบรม  5  ขั้นตามแบบบีพี

บี.พี.กล่าวว่า  การฝึกอบรมลูกเสืออาจแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้ คือ

 

1.การเตรียม  -  Preparation มีแผนกำหนดงานและอุปกรณ์พร้อม

 

2.การแสดง  -  Demonstration  แสดงให้เห็นการกระทำและผลที่ได้รับ

 

3.การอธิบาย  -  Explanation บอกว่าทำอย่างไรโดยพิสดาร

 

4.ลอกแบบ   -  Imitation ศิษย์ลงมือทำสำหรับตนเอง

 

5.การซักถาม – Interrogation ผู้สอนถามเด็ก หรือให้เด็กถาม

 

 

วิธีฝึกอบรม  5  ขั้น

 

กุญแจสำหรับการศึกษาที่ได้ผลดี  มิใช่อยู่ที่การสอนเด็ก  แต่อยู่ที่นำให้เด็กรู้จักเรียนโดยตนเองการฝึกอบรมลูกเสือถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จอย่างเต็มที่

จะต้องให้ก้าวหน้าอยู่เสมอและให้ผ่านชั้นต่างๆ ตามลำดับ คือ ลูกเสือสำรอง  ลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และลูกเสือวิสามัญ

สิ่งจำเป็นประการแรกในการฝึกอบรมเด็ก  คือ ผู้สอนจะต้องมองดูการฝึกอบรมในแง่ของเด็กแล้วสอนวิชาต่างๆ ดังที่เด็กอยากจะเรียนรู้  และให้เด็กสอน

ตนเอง โดยผู้สอนไม่ต้องเคี่ยวเข็ญอัดวิชาให้แก่เขาการสอนแบบบรรยายจะทำให้เด็กรู้สึกเบื่อหน่ายภายในระยะเวลาสั้น ดังนั้นผู้สอนจึงสมควรคิดล่วงหน้า

แต่ละวันว่า จะต้องการพูดเรื่องอะไรและแล้วจงนำเรื่องนั้น ออกมาสอนทีละน้อยตามโอกาส โดยไม่พูดอย่างยืดยาวในคราวเดียวการแสดงในทางปฏิบัติ

และการฝึกหัดทำจริงบ่อย ๆ ควรจะแทรกเข้าไปในระหว่างคำบรรยาย  เพื่อคุมความตั้งใจของเด็ก

และให้เด็กเข้าใจในทฤษฎีที่สอนอย่างแท้จริง

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน  :  นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :