หน้าที่ของวิทยากรประจำหมู่

                                        1.    ต้องอยู่ตลอดเวลาการฝึกอบรม

                                        2.    ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนแสดงออกซึ่งความคิดเห็น

                                        3.    ไม่แสดงความคิดเห็นของตนเองว่าถูกต้องเพียงความคิดเห็นคนเดียว

                                        4.    ต้องแต่งเครื่องแบบตลอดเวลา

                                        5.    ให้ข้อเสนอแนะ เมื่อมีการอภิปรายกลุ่ม แต่ไม่เชิงบอกให้ทั้งหมด

                                        6.    ให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาภายในหมู่ แต่ไม่ชี้แนะโดยตรง

                                        7.    เยี่ยมเยียนเมื่อมีเวลาว่าง แต่ไม่ควรอยู่กับหมู่ให้ดึกเกินไปจะเป็นการบกวนสมาชิก

                                        8.    ตรวจสอบกิจกรรมยามว่าง เตือนให้สมาชิกทำ

                                        9.    เสนอแนะอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

                                        10.  ไม่บอกกิจกรรมล่วงหน้าแก่สมาชิก

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com