การชักธงเขียวใหญ่

การมอบธงเขียว

                        หมู่ใดได้คะแนนถึงเกณฑ์คะแนนมาตรฐาน ให้หมู่นั้นได้รับธงเขียว ถ้าวันใดได้รับธงเขียวทุกหมู่ ให้ทำพิธีชักธงเขียวใหญ่ขึ้นเสาธงใหญ่ด้วย

 

 

การชักธงเขียวใหญ่

                        การตรวจในการฝึกอบรม เมื่อหมู่ใดได้คะแนนถึงเกณฑ์มาตรฐาน ผู้อำนวยการฝึกจึงมอบ

ธงเขียวเล็กให้แก่นายหมู่นั้น เพื่อนำไปชักขึ้นไว้ที่ค่ายของหมู่เป็นเวลา 1 วัน แต่ถ้าหมู่แต่ละหมู่ได้รับคะแนนถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ทั่วกันทุกหมู่ ให้ชักธงเขียวใหญ่ขึ้นที่เสาธงประจำค่ายการฝึกอบรม

                        ให้เชิญหมู่บริการ 2 คนออกมา (ธงเขียวใหญ่ผูกไว้ที่เสาธงเรียบร้อยก่อนแล้ว) ชักธงเขียวขึ้น โดยไม่ต้องทำความเคารพ พิธีการจะเชิญผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนใดคนหนึ่งก้าวออกมา 1 ก้าว นำโห่ 3 ลา โดยขึ้น “โห่..” แล้วให้ทุกคนในที่นั้นรับ “ฮิ้ว...” พร้อมกัน 3 ครั้ง ธงเขียวใหญ่จะถึงยอดเสาพอดี เมื่อผู้ชักธงเขียวผูกเชือกธงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งสองทำกลับหลังหัน (ไม่ต้องทำความเคารพ) วิ่งกลับเข้าหมู่ตน

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :