กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

คติธรรมจากครูตุ๊เจ้า

 การเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบครั้งแรก

 

มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศ

เป็นกฎหมายบังคับใช้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องแบบลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๗๕” ให้อานาจ

กระทรวงธรรมการ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และออกกฎกระทรวงตามฉบับนี้ และพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกาหนดสิทธิ์การแต่งกายเครื่องแบบ และโทษของผู้ไม่มีสิทธิ์บังอาจ

แต่งกายเลียนแบบไว้ด้วย ต่อมากระทรวงธรรมการได้ออกกฎกระทรวงเรียกว่า กฎกระทรวง ธรรม

การ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๗๙ พอสังเกตเห็น ได้คือ

 

1. หมวกเดิมใช้สีดำและพับปีกข้างขวา ได้เปลี่ยนมาเป็นทรงปีกกว้างไม่พับปีก ใช้สีกากี

แกมเขียว

 

2.เสื้อเดิมใช้สีดำ เปลี่ยนเป็นสีกากีแกมเขียว

 

3.กางเกงสีดำ เปลี่ยนเป็นสีกากีแกมเขียว

 

4.ผ้าผูกคอเดิมใช้สีมณฑล เปลี่ยนมาใช้สีเหลือง

 

ส่วนเครื่องแบบลูกเสือเหล่าสมุทรเสนา ได้ดำเนินไปตามแบบของทหารเรือทุกประการ

สาหรับเครื่องแบบอย่างเก่าลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาจะใช้แบบเดิมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ต่อไปอีก ปี

Hit Counter 

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :