กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือ ครั้งที่ 2

 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบ

ลูกเสือตามกฎกระทรวง ซึ่งตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.. ๒๔๙๐ ดังปรากฏในหมวด ๒

ข้อ ๒ ดังนี้

 

1.หมวกใช้ทั้งหมวกปีกกว้างสีกากี กับหมวกหนีบสีกากี

 

2.ใช้เสื้อสีกากี

 

3.กางเกงสีกากี

 

4.ถุงเท้าสีกากี

 

5.รองเท้าสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย

 

ต่อมามีพระราชบัญญัติลูกเสือ ฉบับที่ ๒ พ.. ๒๕๐๙ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑

.. ๒๕๑๐

 

หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๑ ถึงข้อ ๑๙ เกี่ยวกับการแต่งกายของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือชาย เว้นนายหมู่ รองนายหมู่เหล่าเสนา

เหล่าสมุทรและเหล่าอากาศ ประเภทสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ

 

ส่วนที่ ๒ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือหญิง

 

หมวดที่ ๓ เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ

และเจ้าหน้าที่ลูกเสือชายหญิง

 

หมวดที่ การใช้ผ้าผูกคอสาหรับเดินทางไปต่างประเทศ และผ้าผูกคอกิลเวลล์

Hit Counter 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :